Shadow Poster.jpg

DIRECTORS
Zhang Yimou / Yimou Zhang, Zhang Yimou

STARRING
Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai, Wang Qianyuan, Wang Jingchun, Hu Jun, Guan Xiaotong, Leo Wu

RELEASE DATE
May 10, 2019

RATING
Not Rated

GENRE
Action/Adventure , Drama

REVIEWS

Monte Yazzie